Óvodai beiratkozás 2024

Vadna Község Önkormányzata, mint a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha fenntartója a 2024/2025. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg:

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi 4 órás óvodai nevelésre kötelezett.
A rendelkezés célja, hogy gyermekeik érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészülésük a majdani iskolakezdésre.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden Vadnai lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)).

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket arról, hogy a 2024/2025. nevelési évre történő óvodai beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történik meg.

A 20/2012 EMMI 20. § (2) rendelet értelmében "a szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az igazgatót."

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány vagy útlevél), lakcímkártya,
születési anyakönyvi kivonat, TAJ kártya;

- a szülő személyi azonosítója és a lakcímét igazoló hatósági igazolványa;

- nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentum, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §), a tartózkodásra jogosító engedélyének másolata;

- egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat; stb.)

Az óvodai beiratkozás személyesen az óvodában történik, az Óvodai jelentkezési lap nyomtatvány kitöltésével.

A beiratkozás időpontja: 2024. április 23 - 24.

Az óvodai felvétel tárgyában az óvoda igazgatója dönt, és írásban értesíti a szülőt.
A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
2024. május 20.

Elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem Vadna Község Önkormányzatához.

Az óvoda, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzíti a Köznevelés Információs Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Kálmán Judit
igazgató

(A fotó illlusztráció)


2024.03.13. | KJ