A weboldal gyengénlátók számára is élvezhető verziója
 

Határozat Motoros Rendezvény engedélyezéséről

BacsKiskun_fej.tif

 

                                                                                       

Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzője

 

1365-5/2015/V

Üi. Dr. Herczeg

 

Tárgy: A Barcikai Aszfalt Betyárok Motoros Egyesület (3700 Kazincbarcika, Mátyás király u. 20 I/1.) Vadna Park- és Üdülőközpont (Vadna 291/1. hrsz.) területére vonatkozó rendezvénytartási ügye.

 

Határozat

 

 

A Barcikai Aszfalt Betyárok Motoros Egyesület (3700 Kazincbarcika, Mátyás király u. 20 I/1.) kérelmének helyt adok, részére zenés, táncos rendezvény megtartását - VII. Phantom Legion Motors Találkozó elnevezéssel – engedélyezem, a rendezvénytartási engedélyről szóló igazolást kiadom, a zenés, táncos rendezvényt az alábbi adatokkal a nyilvántartásba bejegyezem:

A zenés, táncos rendezvény helyszínéül szolgáló ingatlan

-        címe:                                      Vadna Park- és Üdülőközpont

-        helyrajzi száma:                      Vadna 291/1. hrsz.

-        Alapterülete:                          10.000 m2

-        Befogadóképessége:                4.000 fő

A rendezvény

-        megnevezése:                         VII. Phantom Legion Motors Találkozó

-        gyakorisága:                            egyszeri

-        megtartásának napjai:                        2015. június 12-13-14.

-        kezdésének időpontja:                        2015.június 12. 8:00

-        befejezésének időpontja:        2015. június 14. 20.00

-        kapcsolódó szolgáltatások:     vendéglátás (büfé szolgáltatás)

élőzenei koncertek

 

 

A tevékenység végzése során, a közreműködő szakhatóságok alábbi előírásait kell betartani:

Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajókazai Rendőrőrs: A rendezvény lebonyolítása során az érkezési- és távozási útvonalakon a KRESZ szabályok betartásáról, valamint a jogkövető magatartás betartásáról gondoskodni kell.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a BO-02R/016/02334-3/2015 számon kelt szakhatósági állásfoglalásában a Vadna Park- és Üdülőközpont területére benyújtott alkalmi szabadtéri zenés, táncos rendezvénytartási engedély megadásához közegészségügyi szempontból hozzájárult.

 

 

 

 

B-A-Z  Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 1784-2/2015./ÁLT számon kelt szakhatósági állásfoglalásába a VII. Phantom Legion Motoros Találkozó elnevezésű zenés, táncos rendezvénytartási engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból hozzájárult.

Kazincbarcika Város Jegyzője, mint első fokú építésügyi hatóság (27471-1/2015):

-        a hétvégi házas területen közösségi szórakoztató épület nem helyezhető el,

-        tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, és legfeljebb 180 napig fennálló, rendezvényeket kiszolgáló

§  színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

§  kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,

§  levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek)

építési engedély nélkül csak akkor építhetők, ha az építményszerkezetek megfelelőség igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkeznek.

A zenés táncos rendezvénynek helyt adó ingatlanon a rendezvény szervezője, csak jogerős határozattal kiadott rendezvénytartási engedély birtokában tarthat zenés, táncos rendezvényt.

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A tevékenység megszűnését az igazolás leadásával haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek.

Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól. 

Tájékoztatom az engedély jogosultját, hogy a Kormányrendelet 9.§ (1)-(3) bekezdése értelmében, a rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről.

A rendezvény szervezője felel a zenés, táncos rendezvény megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért.

A rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.

Az alkalmi rendezvényt a hatóság - a Kormányrendelet 14.§ (1) bekezdése értelmében - szükség szerint ellenőrzi. A rendezvény ellenőrzésére jogosult a jegyző; valamennyi, az engedélyezési eljárásban részt vett szakhatóság; bármely hatóság, amelyet más jogszabály az ellenőrzésre feljogosít.

Az ellenőrzés során a hatóság a 14.§ (3) bekezdésében foglalt intézkedéseket alkalmazhatja, - amennyiben az ellenőrzést nem jegyző végzi -, a jegyző 14.§ (4) bekezdése szerinti tájékoztatásával.

Tájékoztatom az engedély jogosultját, hogy a Kormányrendelet 14.§ (5) bekezdése értelmében, hogy amennyiben az ellenőrzést végző hatóság

-        a rendezvényhelyszín engedély iránti kérelemben meghatározott befogadóképességének nyilvánvalóan jelentős túllépése;

 

 

 

 

-        a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya;

-        az engedély hiánya;

-        a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár;

-        a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül és súlyosan veszélyezteti

jogsértést tapasztalja, köteles a külön jogszabályban meghatározott ideiglenes intézkedés keretében a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszteni.

A határozatban foglalt kötelezettségek be nem tartása esetén eljárási bírság kiszabására nyílik lehetőségem, melynek legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet setén egymillió forint. 

A hatásterületen érintett nagyszámú ügyfélre tekintettel határozatom hirdetményi úton történő közlését rendelem el.

A hirdetmény megjelenésének helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Vadnai Kirendeltségének hirdetőtáblája (3636 Vadna, Kassai út 25.), valamint a www.vadna.hu honlap.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz (3525 Miskolc, Városház tér 1.) címzett, de hivatalomhoz benyújtott 5.000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

Ha a fellebbezés elkésett vagy nem a fellebbezési jogosulttól származik az elsőfokú döntést hozó hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A hatóság a fellebbezés esetén a nem jogszabálysértő döntést akkor is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja, h a kérelemben foglaltakkal egyetért, feltéve, hogy az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

 

Indoklás

 

A Barcikai Aszfalt Betyárok Motoros Egyesület (3700 Kazincbarcika, Mátyás király u. 20 I/1.) rendezvénytartási engedély iránti kérelmet nyújtott be, a Vadna Park- és Üdülőközpont (Vadna 291/1. hrsz.) területén tartani kívánt, zenés táncos rendezvény vonatkozásában. A rendezvény helyszínéül szolgáló – szabadtéri - ingatlan befogadóképességét 4.000 főben jelölte meg.

Kérelméhez csatolta a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet)  előírt mellékleteket:

-        a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat,

-        a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,

-        a zenés, táncos rendezvény megnevezését,

-        a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,

-        a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot,

-        a biztonsági tervet.

A Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése alapján az engedélyezési eljárásban a jegyző, a 3.§ (4) szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik, az Országos Mentőszolgálat egyidejű értesítésével.

 

 

 

A helyszíni szemle a 1365-2/2015/V. végzéssel került kitűzésre, melyről az érintett szakhatóságok és az Országos Mentőszolgálat Kazincbarcikai Mentőállomása, a végzés 1-1 példányával értesítésre került. A helyszíni szemlére 2015. június 9-én, 9:00 órai kezdettel került sor.

Az OMSZ Kazincbarcikai Mentőállomásának vezető mentőtisztje hatóságomat, 2015.06.06-án elektronikus levélben az alábbiakról értesítette:

„Ezúton tájékoztatom, hogy a 2015.06.09-én, 9:00 órára, a Vadna Park helyszínre tervezett szemlén részt venni nem tudok.

A tervezett rendezvénnyel kapcsolatosan a következőket mondom el:

A helyszín mentőautóval jól megközelíthető.

A rendezvény teljes időtartama alatt a KH-Med works egészségügyi szolgáltató kft. teljesít mozgóőrséget.”

Az eljárásban résztvevő valamennyi szakhatóság a rendezvénytartási engedély megadásához hozzájárult, az általuk előírt feltételeket a határozat rendelkező részében rögzítettem.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajókazai Rendőrőrse a rendelkező részben ismertetett szakhatósági állásfoglalását a helyszíni szemlén megadta, mely állásfoglalás a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvben került rögzítésre. A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajókazai Rendőrőrse döntését nem indokolta.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya szakhatósági hozzájárulását az alábbiakkal indokolta: A Barcikai Aszfalt Betyárok Motoros Egyesület  3636 Vadna, Vadna Park és Üdülőközpont területén a  „VII. Phantom Legion Motoros Találkozó”  fantázia nevű rendezvény - a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel.”

B-A-Z  Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcika Katasztrófavédelmi Kirendeltsége szakhatósági hozzájárulását az alábbiakkal indokolta: „A megkereső hatóság által csatolt iratokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (3702 Kazincbarcika, Szent Flórián tér 4.) tűzvédelmi szempontból megvizsgálta. A 2015. június 9-én megtartott helyszíni szemlén tett megállapítások és a csatolt iratok tanulmányozása, a 28/2011.(IX.6.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.(III.8.) Korm. rendelet előírásai alapján hozzájárultam a zenés, táncos rendezvénytartási  engedély kiadásához.”

Kazincbarcika Város Jegyzője, mint első fokú építésügyi hatóság szakhatósági hozzájárulását az alábbiakkal indokolta: „Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (IX.8.) Korm. Rendelet 57.§-a alapján az építésügyi hatóság kérelemre előzetes szakhatósági állásfoglalást ad. Az építésügyi hatóság szakhatóságként történő közreműködése során vizsgálja egyéb hatósági eljárásban a településrendezési és építésügyi követelményekben előírtakat.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a rendezvénynek helyet adó ingatlan településrendezési terv és helyi építési szabályzat hiányában az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. Rendelet (OTÉK) előírásainak a fenti kikötések betartásával megfelel, ezért szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.”

 

Mivel a Kormányrendelet, sem más jogszabály konkrétan nem határozza meg az eljárásba bevonandó ügyfelek körét, vagy a hatásterület határait, továbbá a rendezvény ismeretlen nagy számú ügyfelet érint, ezért a Ket. 80. § (3) bekezdése alapján a határozatom hirdetményi úton történő közléséről döntöttem.

 

 

 

 

 

Határozatom jogszabályi alapja:

A rendelkező részben előírt kötelezettségek a fentieken túl a R. 7. §. (1), (3), (4); 9. §. (1), (2), (3), 10. §. (2), (4) bekezdésein alapulnak.

R. 13. §. (2) Ha a zenés, táncos rendezvény helyszíne a jogszabályi feltételeknek nem felel meg és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra zenés, táncos rendezvény tartását megtiltja.

Az eljárási bírságról szóló tájékoztatásom a Ket. 61. §-án alapul.

A hirdetményi közlés alapja a Ket. 80. §. (3) bekezdése.

Hirdetményi úton történő közlésnek van helye a hatásterületen élő és a 15. §. (5) bekezdés alapján ügyfélnek minősülő szervezetek esetén, ideértve, ha az ügyfelek körét vagy a hatásterület határait nem lehet pontosan megállapítani.

A fellebbezési jogot a Ket. alábbi paragrafusai alapján biztosítottam:

98.§. (1) Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett döntést sérelmesnek tartja.

99. §. (1) A fellebbezést – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

102. §. (1) A fellebbezést annak a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Elkésettség címén a fellebbezés nem utasítható el, ha a fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőben a fellebbezést az elbírására jogosult hatóságnál terjeszti elő.

(2) A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

(3) Az elkésett fellebbezést, a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést, valamint az önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzés ellen irányuló fellebbezést az első fokú döntést hozó hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Ha az ügyfél a fellebbezéssel együtt nyújt be kérelmet a fellebbezési eljárásban való költségmentessége iránt, erről a kérelemről az első fokú döntést hozó hatóság dönt.

A fellebbezési illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §. (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást:

29. §. (2) Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 forint.

Hatásköröm és illetékességem alapja a R.. 3. §. (3) bekezdése:

3.§. (3) „Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző (a továbbiakban: jegyző) adja ki.

Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap.

 

Vadna, 2015. június 10.

 

                                                                                                Dr. Herczeg Tibor

                                                                                                          jegyző

                                                                                               címzetes főjegyző

 

____________________________________________________

3731 Szuhakálló Kossuth u.7. '/7 : 48/352-081;

3636 Vadna Kassai u.25. '/7 : 48/505-211

e-mail: jegyzo@szuhakallo.hu

vadnapm@legnet.hu

 

Erről értesül:

 

1.       Barcikai Aszfalt Betyárok Motoros Egyesület (lev.c. 3700 Kazincbarcika, Csille utca 14.)

2.       Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Kazincbarcikai Kirendeltsége; 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 34.

3.       Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség- 3702 Kazincbarcika, Szent Flórián tér 4.

4.       Kazincbarcika Város Jegyzője, mint első fokú építésügyi hatóság - Székhelyén

5.       Városi Rendőrkapitányság Kazincbarcika – Székhelyén

6.       Országos Mentőszolgálat Kazincbarcikai Mentőállomás (Kazincbarcika Május 1.u. 56.)

7.       Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12

8.       Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály; 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.

9.       Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkaügyi Ellenőrzési Osztály; 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.

10.    Vadna Park- és Üdülőközpont (Protip KFT)

11.    Irattár

 

 
 

 
2019 Április
< MárcMáj >
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
 
Aktuális

 

 

 
 
Látogatók: 73063