A weboldal gyengénlátók számára is élvezhető verziója
 

Vadnai Krónikás 2015.március

VADNAI KRÓNIKÁS

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató

                      kiadványa

 

15. évfolyam 2. kiadás                                                                                                         2015. március

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Üdvöz légy születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvözöllek, ki imádkoztam és küzdöttem éretted, üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet!” 


    Tűzd fel!

Tűzd fel, ne szégyelld, 
tedd szíved fölé! 
Érezd, hogy beléd simul, 
bársony az ünnep köré! 
Légy büszke!  Viselheted 
hős bélyegét a múltnak, 
átöleli testedet 
e színek koszorúja. 
Halld a népet,  ő fia 
minden szónak vezére, 
egy talpra állt nemzet él, 
ifjúsága kezében. 
Tűzd fel, ne szégyelld, 
hord szíved fölött! 
Túl nagy volt a tétlen csend, 
itt a Kárpátok között. 
Tört a turáni átok, 
nem sebez súlyos karma, 
a legutolsó esélyt, 
minden magyar akarja. 
Medencényi zászlót sző, 
e mellekre gyűrt jelvény, 
lobogva kér áldást ránk, 
az ősszeretet nyelvén. 

Tűzd fel, ne szégyelld, 
szív legyen vászna! 
Benned él a nemzet, 
s az a kokárda!


 

ÖNKORMÁNYZATI

HÍREK

 

 

  Kedves Vadnai Lakosok!

 

Tisztelettel tájékoztatom az újság olvasóit az év második lapszámában a képviselő-testület eddig végzett munkájáról, kitűzött céljainkról és a faluközösséget érintő eseményekről, történésekről.

 

 

A Szociális ellátó rendszer március 1-től a kormány szándékai szerint átalakult. Ennek megfelelően a képviselő-testület is rendeletet alkotott a Vadna községben érvényes szociális igazgatásról. Az önkormányzat „Települési támogatás” címmel nyújt megélhetést segítő ellátást a rászorulók számára a következő területeken:

-         Tartós beteg hozzátartozóját ápoló személy részére (Méltányossági ápolási segély)

-         Gyógyszerkiadások viselésére                           (Méltányossági gyógyszertámogatás)

-  Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez és e tárgykörben hátralékot felhalmozó személyek részére (Lakhatási támogatás)

 

a./ A 2014-ben megítélt lakhatási támogatás 1 évig érvényes

b./ 2015-ben lejáró támogatást vagy az új igénylést minél előbb be kell nyújtani

c./ A megítélt pénzeszközt közvetlenül a szolgáltatóknak utalja az Önkormányzat

(pl.: hulladékszállítási díj kifizetése, áram-, gázszámla kompenzálása stb.)

A települési segélyezésnél megszűnik az állami kompenzálás, a falunak a bevételeikből kell kigazdálkodni az ellátás alapjait. Ez szűkítheti a támogatottak számát, vagy a támogatási összeget, hiszen forrásaink végesek, új adófajtákat pedig nem akarunk kivetni! 

Mgj.: 2014-ben 40 család részére 1,4 millió forint lakhatási támogatást nyújtott az Önkormányzat.

 

A jegyző irányításával a képviselők kidolgoztak egy feltételrendszert, amely alapján elbírálja a Szociális Bizottság a beérkező kérelmeket.  Legfontosabb célunk változatlanul a rászoruló családok, egyének megélhetésének, lakásfenntartásának segítése, idős családtagok ápolásának biztosítása.

Mgj.: A pályázati feltételrendszert minden érdeklődő megtekintheti a  www.vadna.hu című  Honlapon. A Teleházban a munkatársak segítséget nyújtanak a keresésben és az értelmezésben is!

 

A Járási hivatalok kezelésébe kerültek a jövedelem kompenzáló segélyformák:

-         Foglalkozást Helyettesítő Támogatás (röviden FHT), a korábbi szociális segélyt váltja fel. Mértéke, vagy adhatósága a család jövedelmi viszonyaihoz van kötve

-         Egészségkárosodási és Gyermekfelügyeleti támogatás

-         Időskorúak járadéka

-         Ápolási díj és az alanyi Közgyógyellátás

Ezeket az ellátási formákat közvetlenül a járási hivataltól kell igényelni, vagy segítséget lehet kérni a minden szerdán (08.00 -11.00 óráig) Vadnán tartózkodó Ügysegédtől!

 

A START munkaprogramok elindultak március hónapban. Pályázatunkban 75 fő foglalkoztatására kértünk támogatást, szem előtt tartva hagyományos célkitűzéseinket: - Minél több helybeli munkanélküli számára biztosítsunk munkát, megélhetést és a lakosok számára hasznos, értelmes falufejlesztő-, és intézményfenntartó munkát végezzenek.

Tervezett feladatok:

 

-         Járdaépítés (István-, Mátyás király és Árpád fejedelem utcák)

-         Deák út: vízelvezetés kiépítése, kátyúzás

-         Mezőgazdaság: szántóföldi növények termesztése (Konyha számára)

-         Kerítés emelése a Parókia-kert köré

-         Kőszínpad építése

-         Konditeremben Öltöző kialakítása

-         Buszmegálló felújításának, Kemence- és a Kossuth úti parkoló építésének befejezése

-         Idősgondozás folytatása

-         Lakosság mindennapi tevékenységének segítése: favágás, fűrészelés, fűvágás stb.

 

A képviselők döntése értelmében az Önkormányzat tulajdonában lévő gépek bérleti díjai (megtekinthető a Műhelyben) nem változtak, de a térítésmentes géphasználat korhatára a tavalyi kedvezményes (Idősbarát Önkormányzat cím megítélése miatt) 60 évről, 70 éves életkorra emelkedett! A gépeket csak kezelővel lehet kérni és belterületen használhatók!

 

BAZ. Megye közgyűlése tervezi a 2015-2022. évek fejlesztési stratégiáját, amelyhez kérte a településfejlesztési elképzeléseket. Vadna község tekintetében a következő célok megvalósításához szeretnénk forrásokat:

-         Csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése – népességmegtartás

-         Községháza, Óvoda épületeinek hőszigetelése – energiahatékonyság

-         Vízimalom épületének belső felújítása – turizmus fejlesztése

-         Közösségi rendezvények szervezése – helyi identitás

 

A szennyvízrendszer kiépítéséhez a megye nem nyújt támogatást. Első lépésként, 2015. december 31-ig, be kell nyújtani a szakmai pályázatunkat az Agglomerációs térképen való szereplésre. Amennyibe ez sikerül, leghamarabb 2016-ban kérhetünk állami forrásokat a rendszer kiépítésére!

 

Helyi Gyógyszertár hiányában segítséget ígértünk a Receptek kiváltásánál.  Március 1-től elindult a szolgáltatás, rendszeressé váltak a pénteki járatok. Rendelési időben lehet leadni a Vényeket (szociális munkásnak) és minden család élhet a lehetőséggel.  

 

Sok szó esik napjainkban a civil társadalom fontosságáról, erejéről. Fiatalok, felnőttek, szépkorúak anyagi ellenszolgáltatás nélkül dolgoznak szűkebb vagy tágabb közösségük érdekében. A települések közösségi szellemének fokmérője lehet, hogy területén, hatósugarában működnek-e önkéntes szervezetek.

Vadna falu ebben a tekintetben példát mutathat: Csepűrágók Irodalmi Színpad, Községünkért és Egymásért Alapítvány, Őszirózsák Nyugdíjas Klub, Vadna Községért Alapítvány, Vadna TV, Vadnai Polgárőrség és a Vöröskereszt Vadnai Alapszervezete.

Tagjaikat gyakran látjuk fellépések során, amikor öregbítik a falu hírnevét, kezük nyomán kiadványok születnek, őrzik a régmúlt emlékeit, hagyományait, szervezik a község rendezvényeit.

Nemcsak azért ragadtam tollat, hogy megköszönjem munkájukat, hiszen az elmúlt években sokszor megtettem.

Gondolataimat most a polgárőrség szinte láthatatlan munkája vezérelte.

  Ugyan feltűnnek ünnepi rendezvényeken, díszőrséget állva, de nem csak ennyi a szerepük a község életében! Édesanyák, édesapák, felnőtt emberek, 17 fő, róják a falu utcáit esténként az éjszakába nyúlva. Láthatatlanul őrzik a települést, próbálják megvédeni értékeinket, kizárni a bűnözést a faluból. Előfordulhat, hogy a lakosok a hangos kutyaugatásra kinéznek a sötét utcákra, de nem biztos, hogy meglátják a járőröző polgárőröket! Pedig ott vannak, minden héten több alkalommal.

 A szolgálat telefonos bejelentkezéssel kezdődik a barcikai  Rendőrkapitányságra:  

„....polgárőr bejelentem, hogy Vadna község belterületén két fő szolgálatba állt x.y. óráig”! Rendszeresen részt vesznek rendőrséggel közös járőr szolgálaton is.

Mindezeket a szolgálati órákat a családjuk-, a pihenés elől lopják el, mert legyen bár téli hideg, esős idő a vállalt járőrözés nem maradhat el. Ha reggelente ébredezik a falu és nyugodt szívvel konstatálják, hogy nem történt semmi különös dolog, gondoljanak néha a „vadnai polgárőrökre”, akik megpróbálják megvédeni Vadna nyugalmát!

 

Tudom, hogy nem várnak ezért köszönetet, de ezt kimondani, leírni sokkal kisebb energiába kerül, mint felvenni a polgárőr egyenruhát….!

 

Mgj.: Ha bajt észlelnek, segítséget várnak, a nap minden időszakában hívhatják a következő telefonszámokat:

 

-         Marin Béla polgárőr vezető:     

06 70 408 6822

-         Nagy Zoltán körzeti megbízott:

06 30 819 1255

-         Rendőrségi forróvonal:             

 06 30 535 4016

 

Bencze Péter

polgármester

 

ADÓFELAJÁNLÁS

 

         VADNA KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY

        (3636 Vadna, Kassai út 25.)

 

   Együtt a „Vadnai Edzőteremért”

         Adója 1%-nak a felajánlásával!

 

Támogassa a Vadnai Edzőterem kondicionáló eszközeinek a bővítését!

Segítségével lehetővé válik a „Konditerem” igényesebb eszközökkel való felszerelése, ezáltal több látogatót tudunk kiszolgálni és jobban megfelelünk az elvárásoknak.

A Vadna Községért Alapítvány számára felajánlott adó 1%-k felhasználásával minden lakos részesül az adófelajánlás hasznából.

                     18443181-1-05

 

--------------------------------------------

„ KÖZSÉGÜNKÉRT ÉS EGYMÁSÉRT” ALAPÍTVÁNY

kuratóriuma kéri a lakosságot, hogy támogassák adójuk 1 %-ának felajánlásával alapítványunkat.

Adószám:

18440683-1-05

 

Célunk továbbra is településünk fejlődése, az óvoda, művelődési ház és a civil szervezetek működésének segítése.

-----------------------------------------------------

Vadnai Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

 

Célunk továbbra is a település közbiztonságának erősítése, a polgárok nyugalmának biztosítása. Tervezzük Ifjú Polgárőrség létrehozását, akik számára igazolni tudjuk az Önkéntes Közösségi Szolgálatban letöltendő órákat.

Kérjük célkitűzéseinket támogassák adójuk 1 %-ával. Köszönjük!

 

Adószám:

18448306-1-05

 

----------------------------------------------------                                                                                                    


Ebek kötelező veszettség elleni védőoltása

 

Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

A veszettség elleni védőoltás, féregtelenítéssel:

Tavalyi áron: 4.000.- Ft/eb

A chippelés ára:3.500.-Ft/eb

 

Oltás időpontja és helye:

       2015. március 23. (hétfő): 8:00-10:00 Polgármesteri Hivatal

 

       2015. március 24. (kedd): 8:00-9:00 Polgármesteri Hivatal

 

 

Oltási könyv hiánya esetén: + 500.-Ft!

A háznál oltás díja + 1.000.- Ft/eb, a háznál chippelés díja + 1.000.- Ft/eb

Háznál oltást és chippelést a polgármesteri hivatalban Fazekas Mártánál kell egyeztetni!

A háznál oltás időpontja:

2015. március 24. 9:00 órától.

Felhívom figyelmét, hogy a hivatal a chippelést és oltást ellenőrizni fogja és ennek elmulasztásakor 90.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja a tartót!

  Dr. Minár Gyula s.k.

A B.A.Z. Megyei Állatorvosi Kamara elnöke

ÉRTESÍTÉS

Fogászati Rendelés

Ismét elérhető lesz Sajókazán a megszokott helyen, a régi rendelőben, de új orvos által biztosított fogászati rendelés. Időpontja:

Hétfő:        0800-1300

Kedd:        1300-1800

Szerda:      -

Csütörtök: 0800-1300

Péntek:      0800-1300

A Göőz Pál  Művelődési Ház hírei

                       A következő hetek várható  

                                 programjai:

 

 

-         Március 15. 1030:  Ünnepi megemlékezés

-         Március 17. 1300:  Falugazdász fogadóóra

-         Március 20. : Egészségnap

De.: Sportprogramok az óvodásokkal, Du.: Közös főzés, az egészséges táplálkozás jegyében a fiatalok és a nyugdíjas klub tagjainak részvételével, TOTÓ

-         Március 21.1400:Amatőr Asztalitenisz Bajnokság –  Díjazás: Vándorkupa, oklevél

-         Március 24. 1500: ” Fel a netre öregem!” -  Számítógépes ismeretszerzés kötetlen formában, önkéntes fiatalok segítségével

-         Április 04. 1500: Húsvéti játszóház –  játékos feladatok, nyuszi-simogató

-         Április 11. : Költészet Napi Versmondó Gála

-         Április 13. 1300-1400: Véradás Pótalkalom

-         Április 16. 1000: Könyvtári klub óvodásoknak

-         Április 25. : Várhegy Teljesítménytúra

-         Április 30. : Anyák Napi Játszóház

Terembérlés:

Nagyterem: 50 főig: 25.000.- ft

                   100 főig: 50.000.- ft

Kisterem:    10.000.-Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Szép hagyomány településünkön, hogy a Nemzeti ünnepet mindig faluközösségi szinten tartjuk.

1848. március 15. bizonyítéka az összefogásnak, az együttes elhatározásnak, cselekvésnek és akaratnak. A közös ünnepléssel nyilvánvalóvá tesszük, hogy büszkék vagyunk eleinkre, szeretünk együtt lenni, elfogadjuk a helyi szokásokat és a falubelieket.

Szeretettel hívjuk és várjuk a község lakosságát a nemzet ünnepén főhajtásra a ’48-as törekvések előtt: „Legyen béke, szabadság és egyetértés!”

Az ünnepi Istentisztelet után a programunk, rendhagyó módon a Göőz Pál Művelődési Házban folytatódik, ahol a megemlékező műsor után megnyitjuk Barnóczki György festőművész kiállítását. Az alkotásokat meg is lehet vásárolni, majd a kiállító tiszteletére rendezett állófogadáson látjuk vendégül az ünneplő közönséget!

                                                          Bencze Péter

                                                                 polgármester

 

Ünnepség az 1848-as

     szabadságharc és forradalom tiszteletére

        Ünnepi program:

1000 Református templom

-Ünnepi Istentisztelet

     nemzeti csík.png

       10 40 őz Pál Művelődési Ház

       -Óvodásaink ünnepi megemlékezése

      -Színjátszó kör verses műsora

-Ünnepi beszédet mond Bencze Péter, Vadna község    polgármestere

      -Megemlékezés Hősi halottjainkról

-Közreműködik az Őszirózsák Nyugdíjas Klub Népdalkórusa

            Kiállítás megnyitó Barnóczky György festőművész alkotásaiból

 
 

 
2019 Április
< MárcMáj >
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
 
Aktuális

 

 

 
 
Látogatók: 73063