A parlagfű elleni védekezés

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008.évi XLVI. tv. 17.§ (4) bekezdése értelmében, a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Helyszíni ellenőrzés

A helyszíni ellenőrzést belterületen a jegyző vagy a Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala végzi hivatalból, vagy bejelentés alapján.
A helyszíni ellenőrzésről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.

A helyszíni ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyv készül.

Közérdekű védekezés

Amennyiben a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, ezért az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, az Éltv. 50. § (4) bekezdés alapján közérdekű védekezést kell elrendelni.
A közérdekű védekezést belterületen a jegyző rendeli el. A közérdekű védekezést elrendelő határozat hirdetmény útján is közölhető.

Ügyfél értesítése

A közérdekű védekezés elrendelésével egyidejűleg a jegyző értesíti az ügyfelet, hogy eljárás indult ellene parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt.

A közérdekű védekezés végrehajtása

A közérdekű védekezést a jegyző által megbízott vállalkozók, gazdálkodó szervezetek végzik. A közérdekű védekezés végrehajtása során a vállalkozó feladata keretei között az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti.

Amennyiben az ügyfél időközben maga eleget tesz parlagfű mentesítési kötelezettségének, ezt köteles bejelenteni a jegyzőnek, ennek elmulasztása esetén vele szemben az okafogyottá vált kiszállással felmerült költségek érvényesíthetőek.

A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költség

A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket a földhasználónak kell megfizetnie.

A jegyző végzésben a közérdekű védekezés költségeként a következő tételek megfizetésére kötelezi a földhasználót:

- a felmerült vállalkozó díj (ha a közérdekű védekezést végrehajtotta),
- a vállalkozó okafogyottá vált kiszállásának költsége (ha az ügyfél elmulasztotta értesíteni a hatóságot, hogy maga elvégezte a védekezést és a vállalkozó kiment a helyszínre).

A növényvédelmi bírság kiszabása

A növényvédelmi bírság kiszabására a járási hivatal jogosult. Az eljárás lefolytatása érdekében a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyzője az ügyben keletkezett iratokat továbbítja a járási hivatalnak.

A járási hivatal értesíti a földhasználót, hogy eljárás indult ellene parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt, egyben tájékoztatja arról, hogy az eljárás során észrevételt tehet.

Az Éltv. 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján a növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A hatóságnak a védekezési kötelezettség elmulasztásának, az azért való felelősségnek a megállapítása során nincs mérlegelési lehetősége. A növényvédelmi bírság mértékét az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet szerint a parlagfűvel fertőzött terület mérete határozza meg.

Amennyiben az adott földhasználó 3 éven belül ismételten elmulasztja parlagfű elleni védekezési kötelezettségét, vele szemben kiszabására kerülő növényvédelmi bírságot az irányadó bírságtétel másfélszeresére kell emelni.

A földhasználó viseli a járási hivatalnál vele szemben lefolytatott hatósági eljárás során felmerült költségeket is.

A helyszíni ellenőrzést külterületen a területileg illetékes ingatlanügyi hatóság - járási hivatal földhivatali osztálya-végzi.

A parlagfű elleni védekezés mindannyiunk kötelezettsége és érdeke, így annak valamennyi ingatlanhasználó köteles folyamatosan eleget tenni!

A parlagfúvel kapcsolatos tudnivalókról, a védekezés és a hatásógi eljárás szabályairól itt olvashat.

(A fotó illusztráció.)

2019.06.27. | NÉBIH/HT