Átalakul a helyi adózás rendszere

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változások bevezetéséről döntött.

Az önkormányzat - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott - kötelező feladat-ellátása 2022. év folyamán jelentősen bővült, a település belterületi részéhez tartozó településrészen található, magántulajdonból önkormányzati tulajdonba került közutak, közterületek fenntartásából üzemeltetéséből adódóan; valamint 2022. év szeptemberétől kezdődően azok - elsősorban a rezsiköltségek és az infláció hatásainak tekintetében - jelentős, esetenként többszörös többletkiadással teljesíthetők csak.

A gazdasági környezet, a költségvetési helyzet arra ösztönözte az önkormányzatot - kiadásai racionalizálása mellett -, hogy a működés feltételeinek jövőbeli biztosítása érdekében új bevételi forrásokat teremtsen, bevételeit maximalizálja.

Mind erre tekintettel, Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete, a helyi adókról szóló 1990. évi C. (Htv.) törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 10/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendeletével (Önk.rend.), 2023. január 1-jével, határozatlan időre, új helyi adónemet vezetett be, a telekadót.

A telekadóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók az alábbiak szerint foglalhatók össze:

A nem vállalkozó magánszemélyek széles köre - a Vadnapark Üdülőközpontban található ingatlanok tulajdonosai kivételével - teljes mentességet élveznek az adónem alól, nekik a telekadót megfizetniük nem kell.

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. (Htv.17.§)

Az adó alanya az, aki a naptári év (továbbiakban év) első napján a telek tulajdonosa (Htv. 18.§).
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. (Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.) Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Az adónemhez kapcsolódó adómentességek:

A Htv. rendelkezései alapján adómentes: a belterületen fekvő termőföld, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll; a külterületen fekvő termőföld; a tanya; a közút területe; a vasúti pálya; a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterület; a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterület; a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti víztározó, bányató területe; az erdő, az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterület. (Htv. 52.§ 16)

Mentes az adó alól: az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész; a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek; az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a; az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik. (Htv. 3.§ (2)-(6) bek.).

Az Önk. rendelet az adó alól további mentességeket biztosít.
A Htv-ben szabályozottakon túl, mentes az adó alól, a magánszemély adóalany

- életvitelszerűen lakott, lakással és lakóház céljára szolgáló épülettel beépített telke, (életvitelszerűen lakottnak tekinthető a lakás, ha abban az adóalany lakcímmel rendelkezik és azt életvitelszerűen használja. Az életvitelszerű használat alátámasztása, szüksége esetén közüzemi számlák (elektromos áram-, gáz-, ivóvízdíj, szennyvíz ártalmatlanítási díj) bemutatásához kötött, illetve helyszíni ellenőrzés folytatható le.)
A lakás, lakóház minőség megállapítására az ingatlannyilvántartás szerint feltüntetett megnevezés az irányadó.
- magánútja,
- valamennyi külterületi ingatlana.

Kérelemre adómentes, a magánszemély tulajdonában lévő, lakóépület építésére alkalmas telek, az építési engedély, egyszerű bejelentés megtörténtét igazoló dokumentum (továbbiakban együttesen: építési engedély) kiállítását követő év január 1. napjától, a lakóépület végleges használatbavételi engedélyének megszerzéséig, vagy a lakóház felépítését az illetékes építési hatóság a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiállításának napjáig, de legfeljebb az építési engedély kiállításának napját követő 4 évig.

A vállalkozó üzleti célt szolgáló telke utáni telekadó megállapítása során helyi rendeletben szabályozott mentességben, kedvezményben nem részesülhet.(Htv. 7.§ e) pont)
Erre tekintettel az Önk. rendeletben megállapított fenti adómentességek nem alkalmazhatók a vállalkozási célt szolgáló telek, telekrész utáni adó megállapítása során.
Ugyanakkor nem minősül az Önk. rendelet alapján, a telek üzleti célú használatának, ha az a vállalkozó cégnyilvántartás vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartása szerinti székhelye vagy telephelye, de azon a
haszonszerzés céljából, a vállalkozásból adódó, a vállalkozással összefüggő gazdasági tevékenységet üzletszerűen nem végeznek.

A telekadó alapja (Htv 19 §; 21 §):

- beépítetlen telek esetén: a telek négyzetméterben számított alapterülete,
- beépített telek esetén: a telek teljes alapterülete, csökkentve az ingatlanon lévő épület, épületrész hasznos alapterületével.

Figyelembevéve a helyi sajátosságoknak, az önkormányzat gazdálkodási követelményeinek és az adóalanyok széles körét érintően az adóalanyok teherviselő képességének való törvényi megfelelés (Htv. 7.§) követelményét, Vadnán az adó évi mértéke díjövezetenként került megállapításra, az alábbiak szerint:

- az I. díjövezetben: 110 Ft/m2 (a település belterületi gazdasági övezete);
- a II. díjkövezetben: 10 Ft/m2, (a település I. díjövezetbe nem eső központi belterületi része);
- a III. díjkövezetben: 30 Ft/m2. (a település külterülete és a Vadnapark Üdülőközpont elnevezésű településrész).

A díjövezeti besorolás - nagyítható formátumban - ITT látható.

Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése esetén főszabályként (a Htv-ben meghatározott esetek szerint és kivételek mellett) az év utolsó napja, illetve a következő év első napja szerinti állapot eredeztet vagy szüntet meg adókötelezettséget.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL tv. (Ar.) alapján az önkormányzati adóhatóság kivetéssel állapítja meg a telekadót. Ar. 141.§ (2) bek)
Az adózónak a telekadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő 15 napon belül kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás. (Ar.2. mell.II.A) 4) pont)

Az adatbejelentés teljesítéséhez szükséges NYOMTATVÁNY elérhető az önkormányzat honlapján, illetve elektronikusan is benyújtható ügyfélkapun keresztül az e-Önkormányzat Portál Vadna felületéről az Adatbejelentés telekadóról nyomtatványt választva.

Az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanok esetében, valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott MEGÁLLAPODÁSBAN a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatják.

Az adózó a telekadót a naptári évben félévente, két egyenlő részletben - végrehajtható okirat alapján - március hónap 15. napjáig, valamint szeptember hónap 15. napjáig fizeti meg. (Ar.3. mell.II.A) 4. pontok)

A telekadó hatálya eső adózók adóterheinek könnyítése, a helyi adózás rendszerének egyszerűsítése érdekében Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2022. december 31-ével hatályon kívül helyezte az építményadóról szóló 10/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének 1-3§-ait és az idegenforgalmi adóról szóló 14/2015. (XI.24.) önkormányzati rendeletet, tehát ezen adónemeket a rendeletek hatálya alá eső adózóknak 2023. évtől nem kell megfizetniük.

A telekadóról szóló önkormányzati rendelet ITT olvasható.

(A fotó illusztráció)

2022.11.30. | HT