Szociális tüzelőanyag-juttatás

Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a Belügyminiszter, az önkormányzat által benyújtott támogatási igényre, 79 m3 tűzifa beszerzését és szociális rászorultsági alapon történő kiosztását lehetővé tevő támogatást biztosított önkormányzatunk számára.

A szociális tűzifa juttatásra az a kérelmező válik jogosulttá, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át (114.000 Ft), egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át (142.500 Ft) nem haladja meg.

A jogosultsági feltétel - egy főre eső jövedelem - jelentős összegű emelésével, azt kívánjuk elérni, hogy a település lakosságának mind szélesebb köre igényelje az ellátást.

A juttatásához kapcsolódóan a Belügyminiszter előírta, hogy az aktív korúak ellátására (FHT, rendszeres szociális segély), lakhatási támogatásra, időskorúak járadékára jogosultak, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat a juttatás során előnyben kell részesíteni.

Az önkormányzat emellett - ha a tűzifa mennyisége, a beérkező kérelmek számától függően lehetővé teszi - tűzifa juttatást próbál biztosítani annak az igénylőnek is 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, a jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén.

A szociális tűzifa támogatás kérelemre induló ellátási forma. A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon , a kérelmező háztartásában (vele egy lakcímen élők) a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmének igazolásával lehet benyújtani a Hivatalban, 2022. november 21-ig.

A tüzelőanyag-juttatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

A határidőben, hiánytalanul benyújtott kérelmeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el, melyet követően, várhatóan – ha az időjárási körülmények lehetővé teszik – a tűzifa, az arra jogosultak részére kiszállításra kerül még az év folyamán.

Nem jogosult a támogatásra, aki a fenti feltételeknek nem felel meg, valamint az a kérelmező, aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett, olyan ingatlan tulajdonosa vagy használója, aki igénylését üresen álló, vagy életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában nyújtja be, illetve olyan ingatlanra vonatkozóan, nyújtja be kérelmét, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, és csak a kérelmében megjelölt ingatlanon használhatja fel. Aki ezt a szabályt megszegi, a tűzifa beszerzési értékét az önkormányzat számára megtéríteni köteles.

Tekintettel a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségére, és a kérelmezők várható nagy számára, előreláthatólag háztartásonként, az arra jogosultaknak legfeljebb 2 m3 mennyiségű tűzifa kerülhet kiosztásra; súlyos fogyatékosnak minősülő jogosult esetén pedig legfeljebb 3 m3.

A rendelkezésre álló tűzifa mennyiséget meghaladó támogatási igény beérkezése esetén, a támogatásban részesítendők sorrendje, az egy főre eső jövedelem nagysága szerint kerül meghatározásra, az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők előre sorolásával.

A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.
A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított támogatás. A forrás, az abból beszerzésre kerülő tűzifa-mennyiség felhasználását követően további tűzifa támogatási iránti igények kielégítésére nincs lehetőség.

Bencze Péter
polgármester

(A fotó illusztráció)

2022.10.19. | HT