Óvodai beíratkozás

A Bánhorváti Szivárvány óvoda-bölcsőde valamennyi feladat ellátási helyén a 2020/2021. nevelési évre az óvodaköteles korú gyermekek óvodai beiratkozása 2020. április 07-17-ig lesz.

KÖZLEMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogyaz emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.
A Bánhorváti Szivárvány óvoda-bölcsőde valamennyi feladat ellátási helyén a 2020/2021. nevelési évre az óvodaköteles korú gyermekek óvodai beiratkozása
2020. április 07-17-ig lesz.
A járvány miatti vészhelyzetre való tekintettel, kerülve a személyes kontaktust, a szülő a beíratást megteheti:
telefonon: 06/70-339-60-51
e-mailben: banhorvatiszivarvany@gmail.com

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében 3.életévüket 2020.augusztus 31.napjáig betöltő gyermekek kötelesek a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson részt venni.

A szülő gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
A szülő köteles gyermekét a lakóhelye szerinti körzeti, választott vagy kijelölt óvodába beíratni.
Amennyiben a gyermeket beíratják hozzánk, úgy az óvoda a lakóhely szerinti kijelölt óvodába jelenti a beiratkozást.
Amennyiben a szülő nem jelzi felénk szándékát, úgy a gyermeket a körzetileg illetékes óvoda április 21-én felveszi.
A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvoda felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda)
Kerüljenek beíratásra a szükséges év közbeni férőhelyek biztosítása miatt azon 3. életévüket 2020. augusztus 31. után betöltő gyermekek is, akik a 2020/2021. nevelési év közben igénybe kívánják venni az óvodai ellátást.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.
A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő/törvényes képviselő a tudomásra jutástól számított 15 napon belül felülbírálati kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjéhez.
A gyermek felvételéről másodfokon a jegyző dönt.
Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A szabad férőhelyre felveszünk nem a felvételi körzetben élő gyermekeket is:

Abban az esetben, ha az óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján ( mely szerint gyermekét a Bánhorváti Szivárvány óvoda-bölcsődébe kívánja beíratni) folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőket haladéktalanul értesíti. Az óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az éritett szülőt, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét.
A nyilatkozat letölthető Bánhorváti Község honlapjáról. illetve kérelem esetén online megküldjük.

A kitöltött és a szülő által aláírt nyilatkozatot a következő e-mail címre 2020. április 25-ig kell eljuttatni:
e-mailben: banhorvatiszivarvany@gmail.com
A beíratáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája
- a szülő személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa;
- nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányok;
- amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényről szóló szakvéleménnyel, beilleszkedési- tanulási- magatartási zavar megállapításáról szóló szakvéleménnyel rendelkezik, abban az esetben az arról szóló dokumentumok.


A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Letölthető dokumentumok: Szándéknyilatkozat óvodai beíratáshoz: https://drive.google.com/file/d/1ct0qjeU8YSRc4xs7D0pI-k95jSg7e918/view?usp=sharing
Szándéknyilatkozat óvodai felvételre:
https://drive.google.com/file/d/1lndLaCCE24MwjqE8wQEKPUcVXVkbd82z/view?usp=sharing

Együttműködésüket megköszönjük!

Bánhorváti, 2020. április 06.


Tisztelettel:
Bencze Péterné Rusznyák Dóra sk.
Intézményvezető

2020.04.07. |