Szociális tűzifa 2019-ben is

A Belügyminiszter támogatásából, az önkormányzat 2019-re is biztosítja a szociális tüzelőanyag juttatást.

Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2019.október 22-i ülésén határozta meg a szociális tüzelő-juttatás 2019. évi feltételrendszerét, mely a támogatásból beszerzet 98 m3 tűzifa kisztását lehetővé teszi.

A szociális tűzifa juttatásra az a kérelmező válik jogosulttá, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft), egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 320 %-át (91.200 Ft) nem haladja meg.

A juttatásához kapcsolódóan a Belügyminiszter előírta, hogy az aktív korúak ellátására (FHT, rendszeres szociális segély), lakhatási támogatásra, időskorúak járadékára jogosultak valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat a juttatás során előnyben kell részesíteni.

Az önkormányzat emellett - ha a tűzifa mennyisége, a beérkező kérelmek számától függően lehetővé teszi - tűzifa juttatást próbál biztosítani annak az igénylőnek is 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, a jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén.

Amennyiben a fenti jogosultsági feltételeknek megfelelő - a rendelkezésre álló tüzelőanyag teljes mennyiségének kiosztását lehetővé tévő - elegendő számú kérelem határidőben nem kerül benyújtásra, az ellátásra való jogosultság megállapítása iránt, a hatáskör gyakorlója legfeljebb a rendelkezésre álló tüzelőanyag mennyiségéig megállapíthatja a szociális rászorultságát (továbbiakban: kedvezményes jogosultság) annak a kérelmezőnek, akinek
- a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át (68.750 Ft),
- egyedülélő esetén, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (99.750 Ft), nem haladja meg.

Amennyiben a hatáskör gyakorlója a kedvezményes jogosultság megállapításának a lehetőségével él, köteles elsőbbségben részesíteni:
- az alacsonyabb egy főre eső jövedelemmel rendelkező jogosultakat, az egy főre eső jövedelmük szerinti sorrendben,
- a 3 vagy több gyermeket nevelő családokat.

A szociális tűzifa támogatás kérelemre induló ellátási forma. A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a kérelmező háztartásában (vele egy lakcímen élők) 2019. október havi jövedelmének igazolásával lehet benyújtani a Hivatalban, 2019. november 22-ig.

A határidőben, hiánytalanul benyújtott kérelmeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja el, melyet követően, várhatóan - ha az időjárási körülmények lehetővé teszik - 2019. decemberében kerül a tűzifa, az arra jogosultak részére kiszállításra.

Nem jogosult a támogatásra, aki a fenti feltételeknek nem felel meg, valamint az a kérelmező, aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett, olyan ingatlan tulajdonosa vagy használója, aki igénylését üresen álló, vagy életvitelszerűen nem lakott ingatlan vonatkozásában nyújtja be, illetve olyan ingatlanra vonatkozóan, nyújtja be kérelmét, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, és csak a kérelmében megjelölt ingatlanon használhatja fel. Aki ezt a szabályt megszegi, a tűzifa beszerzési értékét az önkormányzat számára megtéríteni köteles.

Tekintettel a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségére, és a kérelmezők várható nagy számára, előreláthatólag háztartásonként, az arra jogosultaknak legfeljebb 4 m3 mennyiségű tűzifa kerülhet kiosztásra; súlyos fogyatékosnak minősülő jogosult esetén pedig legfeljebb 5 m3.

A rendelkezésre álló tűzifa mennyiséget meghaladó támogatási igény beérkezése esetén, a támogatásban részesítendők sorrendje, az egy főre eső jövedelem nagysága szerint kerül meghatározásra, az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők előre sorolásával.

A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított támogatás. A forrás, az abból beszerzésre kerülő tűzifa-mennyiség felhasználását követően további tűzifa támogatási iránti igények kielégítésére nincs lehetőség.

(A fotó illusztráció)

2019.10.25. | HT