Óvodai beiratkozás

Vadna Község Önkormányzata, mint a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha fenntartója, a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó rendkívüli óvodai beiratkozás időpontját és módját, az alábbiak szerint határozza meg:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, melynek augusztus 31 napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-től) legalább napi 4 órás óvodai nevelésre kötelezett.
A rendelkezés célja, hogy gyermekeik érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészülésük a majdani iskolakezdésre.

A szülő köteles gyermekét beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

A beiratkozás időpontja:

2021. április 21. szerda
2021. április 22. csütörtök


Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre történő rendkívüli óvodai beiratkozással kapcsolatban megjelent 19/2021. (III.10. ) EMMI határozat értelmében, a beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történik meg, azonban a koronavírus-világjárvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések figyelembe vételével, az online beiratkozás elsődlegességével, mely esetben a szülőknek/gondviselőknek nem szükséges személyesen megjelenniük az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhatnak.
Az online beiratkozás a szükséges dokumentumokat, elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani.

Az óvodai beiratkozáshoz az Óvodai jelentkezési lap nyomtatványt kell kitölteni, majd elektronikusan elküldeni a vadnaovoda@gmail.com e-mail címre.
A nyomtatvány letölthető a Vadna község hivatalos honlapjáról ITT illetve kitölthető a honlap e-Ügyintézés menüjében.
A jelentkezést telefonon is be lehet jelenteni, a 06 48/355-154számon.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

-a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány vagy útlevél), lakcímkártya,
-születési anyakönyvi kivonat, TAJ kártya
-a szülő személyi azonosítója és a lakcímét igazoló hatósági igazolványa
-nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányok,
-amennyiben, ha gyermek sajátos nevelési igényről, beilleszkedési- tanulási- és magatartási zavar megállapításáról szóló szakvéleménnyel rendelkezik, abban az esetben azt igazoló dokumentumok.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (2) bekezdése alapján a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvoda felvételi kérelme teljesíthető.

Kerüljenek beíratásra - a szükséges év közbeni férőhelyek biztosítása miatt - azon 3. életévüket 2021. augusztus 31. után betöltő gyermekek is, akik a 2021/2022. nevelési év közben igénybe kívánják venni az óvodai ellátást.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.
A meghozott döntés közlésének határnapja: 2021. április 30.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő/törvényes képviselő a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül írásban eljárást indíthat, melyre irányuló kérelmet a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez kell címezni, de az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A gyermek felvételéről másodfokon a jegyző dönt.

Az óvoda, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzíti a Köznevelés Információs Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének - jogszabályban előírt - utolsó határnapját (2021. április 22.) követő tizenöt napon belül, azaz 2021. május 7-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Bencze Péter sk.
polgármester


2021.03.29. | Kálmán J./HT