• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2022.

a Vadna 291/279, 291/280, 291/281, 384 hrsz alatti ingatlanokra (Vadnapark területe) vonatkozó, az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti településrendezési illeszkedés követelményének megállapításáról

határozat szám: 62/2022 (09.13.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mivel hatályos helyi építési szabályzattal nem rendelkezik, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a 2. § 28. pontjában meghatározott tartalommal, a 18. § (1)-(4) bekezdései, továbbá a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerint a Vadna, 291/279, 291/280, 291/281, 384 hrsz. alatti ingatlanokra, valamint a tárgyi ingatlanokból telekalakítással létrejövő ingatlanokra vonatkozóan a településrendezési illeszkedés alábbi követelményeit jelen határozatában állapítja meg.
2. A Vadna 291/279, 291/280, 291/281, 384 hrsz. alatti ingatlanokra, valamint a tárgyi ingatlanokból telekalakítással létrejövő ingatlanokra vonatkozóan az alábbi településrendezési és építési követelmények kerülnek meghatározásra:
a) újonnan kialakítható legkisebb telekméret: 350m2
b) beépítés módja: oldalhatáron álló, megengedett legnagyobb beépítettség: 35%, megengedett legnagyobb épületmagasság: 6,0m, legkisebb zöldfelület: 45%
c) elhelyezhető rendeltetések: a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. § meghatározott kertvárosias lakóterületen elhelyezhető rendeltetések építhetők a telken, egy telken 500 m2 telekterület alatt maximum 1 fő- és 1 mellékrendeltetésű egység, 500-1200 m2 telekterületig maximum 2 fő- és 2 mellékrendeltetésű egység, 1200 m2 telekterület felett maximum 3 fő- és 4 mellékrendeltetésű egység helyezhető el.
3. A településrendezési illeszkedés követelményei Vadna község készülő településtervének hatályba lépéséig érvényesek és alkalmazhatók.

felelős: polgármester
határidő: azonnal, értelemszerűen