• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2022.

A Vadna, Kassai út, Mátyás király utca, Arany János utca, Árpád fejedelem utca és Vadna külterület 07 hrsz. alatti utak által határolt telektömbben található ingatlanokra vonatkozóan az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti településrendezési illeszkedés követelményének megállapításáról

határozat szám: 38/2022 (03.16.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mivel hatályos helyi építési szabályzattal nem rendelkezik, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a 2. § 28. pontjában meghatározott tartalommal, a 18. § (1)-(4) bekezdései, továbbá a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerint, a Vadna, Kassai út, Mátyás király utca, Arany János utca, Árpád fejedelem utca és Vadna külterület 07 hrsz. alatti utak által határolt telektömbben található ingatlanokra, valamint a tárgyi ingatlanokból telekalakítással létrejövő ingatlanokra vonatkozóan, a településrendezési illeszkedés alábbi követelményeit jelen határozatában állapítja meg.
1. A Vadna, Kassai út, Mátyás király utca, Arany János utca, Árpád fejedelem utca és Vadna külterület 07 hrsz. alatti utak által határolt telektömbben található ingatlanokra, valamint a tárgyi ingatlanokból telekalakítással létrejövő ingatlanokra az alábbi településrendezési és építési követelmények kerülnek meghatározásra:
a) újonnan kialakítható legkisebb telekméret: 700m2
b) beépítés módja: oldalhatáron álló, megengedett legnagyobb beépítettség: 35%, megengedett legnagyobb épületmagasság: 4,5m, legkisebb zöldfelület: 45%
c) elhelyezhető rendeltetések: a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. § meghatározott kertvárosias lakóterületen elhelyezhető rendeltetések építhetők a telken, egy telken 500m2 telekterület alatt maximum 1 fő- és 1 mellékrendeltetésű egység, 500-1200m2 telekterületig maximum 2 fő- és 2 mellékrendeltetésű egység, 1200m2 telekterület felett maximum 4 fő- és 4 mellékrendeltetésű egység helyezhető el.
2. A településrendezési illeszkedés követelményei Vadna község készülő településtervének hatályba lépéséig érvényesek és alkalmazhatók.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen