• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

Folyószámla-hitel felvételéről

határozat szám: 3/2019 (01.22.)

hatályos

1./ Vadna község önkormányzata képviselő-testülete a számlavezető pénzintézetétől, a Korona Takarékszövetkezettől 5.000.000.- Ft likvid hitel – folyószámlahitel-keret – felvételével egyetért.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2019. február 1. napjától kívánja igénybe venni és 2019. év december 31. napjáig visszafizeti.
2./ A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítéko(ka)t ajánlja fel:
Az Önkormányzat 11/2013. (IV. 22.) számú vagyonrendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanokra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlanok per-, igény- és tehermentesek, más jogügylethez lekötve nincsenek, és nem képezte apport tárgyát sem. Az ingatlanok a hatósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesznek részt. A felajánlott ingatlan forgalomképesség szempontjából megfelel a Nemzeti Vagyonról szóló CXCVI. törvény rendelkezéseinek.
A testület hozzájárul az ingatlanoknak a Sajóvölgye Takarékszövetkezet javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedő jelzáloggal történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen.
Az önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredő jogokat a Korona Takarékszövetkezete engedményezi, annak pénzügyi teljesítéséről a pénzintézetet évente legalább egyszer írásban tájékoztatja.
3./A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy:
- Vadna község Önkormányzata ellen nincs adósságrendezési-, végrehajtási eljárás;
- Vadna község Önkormányzata lejárt hiteltartozással nem rendelkezik egyetlen pénzintézet felé sem;
- Vadna község Önkormányzata rendelkezik helyi adóbevétellel,
- Vadna község Önkormányzata számláját a hitelezőnél vezeti és vállalja, hogy a számlát a hitel lejártáig és visszafizetéséig nem szünteti meg.
4./A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a hitelfelvételnek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében törvényi akadálya nincs, kormányzati engedélyhez nem kötött.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, az Önkormányzat hitelfelvétele megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§-ában foglaltaknak.
A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen