• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2016.

Községi Konyha elnevezéssel, költségvetési szerv alapításáról.

határozat szám: 70/2016 (12.07.)

hatályos

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és figyelemmel Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet III. 5. pontjában foglaltakra, úgy határoz, hogy az intézményi gyermekétkeztetést saját fenntartású költségvetési szerv útján biztosítja, ennek érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7/A. §-a alapján megalapítja a Vadnai Községi Konyha (3636 Vadna, Kassai u.38.) elnevezésű költségvetési szervet.
A Képviselő-testület a költségvetési szerv Alapító Okiratát a határozat melléklete szerint, azzal egyezően elfogadja, illetve kiadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására.
A Községi Konyha törzskönyvi nyilvántartásba vételéről a jegyző gondoskodjon.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: értelemszerűen