• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2014.

A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

határozat szám: 3/2014 (02.03.)

hatályos

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) módosítását, az alábbiak szerint jóváhagyja:
1. A Megállapodás 8./c.) pontjában „Az alábbi döntésekhez minősített többség szükséges” felsorolás szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:
költségvetési szerv alapítása, átszervezése, megszüntetése,
a társuláshoz való csatlakozás
a társulásból történő kizárás
az általa fenntartott költségvetési szerv költségvetésének jóváhagyásához, módosításához és zárszámadásának jóváhagyásához,
az általa fenntartott költségvetési szerv vezetőjének megbízásához, kinevezéséhez, annak visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához és a fegyelmi büntetés kiszabásához”
2. A Megállapodás 9. pontjának, a jegyzőkönyv aláírásra vonatkozó rendelkezései az alábbiak szerint pontosításra kerülnek:
„A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a székhely önkormányzat (Sajókaza) jegyzője írja alá. A Társulási Tanács tagjai közül egy jegyzőkönyv hitelesítőt választ.
A jegyzőkönyv elkészítéséről a társulás székhely településének jegyzője gondoskodik.”
3. A Megállapodás 14. pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„A Társulásban részt vevő önkormányzatok a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) b.) pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) pontja alapján a közösen fenntartott intézmény által személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Sajókaza Község Önkormányzatát jelölik ki. A rendelet megalkotását és módosítását megelőzően a rendelet-tervezetet a részt vevő önkormányzatokkal a közigazgatási területükön lévő ellátások vonatkozásában egyeztetni kell.”
4. A Megállapodás 18/2. pontjában leírtak törlésre kerülnek.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen